Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

REKLAMA

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.

Stowarzyszenie

Głos Ustanowa


Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

22-11-2017 08:59
Zaproszenie na spotkanie z posłem PiS. Szczegóły Forum

02-11-2017 13:33
Z pewną obawą obserwujemy ekipę kopiącą kanalizację, droga i chodniki zostały zrujnowane. Miejmy nadzieję ,że wszystko zostanie doprowadzone do stanu wyjściowego .

31-10-2017 20:31
Beda dotacje ktorych nie znaja.

30-10-2017 18:15
koszty omówić z wykonawcą, obliczyć i podać do wiadomości mieszkańców. Łaski nie robią

30-10-2017 18:14
Naprawdę mieszkańcy podpiszą zgodę na przyłącze kan. nie znając wcześniej kosztów? Tłumaczenie wójta, że kosztów nie da się przewidzieć jest dość nieprofesjonalne. Urzędnicy są właśnie po to, by te

Rada Sołecka / Informacje dla mieszkańców


Informacje dla mieszkańców

Wycinka drzew i/lub krzewów


        Urz?d Gminy Prażmów przypomina, że zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.): usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomo?ci położonej w gminie Prażmów, których wiek przekroczył 5 lat, wymaga wydania zezwolenia Wójta Gminy Prażmów.
        Wycięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, grozi nałożeniem bardzo wysokich kar pieniężnych.
        Przykładowo: za nielegalne wycięcie tylko 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia mierzonym na wysoko?ci 130cm: 52 cm, wysokoœć kary będzie wynosiła: 28.753, 12 zł.
Nie jest słusznym stwierdzenie, że jeżeli drzewa będšce przedmiotem sprawy były posadzone przez wła?ciciela posesji lub też sš to tzw.: samosiejki, to można je wyciœć bez zezwolenie.
        Udzielenie zezwolenia, o którym mowa jest bezpłatne. Osoba fizyczna otrzymuj?c zezwolenie na usunięcie drzew, które nie jest zwišzane z działalno?ci? gospodarcz?, również nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat.
        W celu uzyskania przedmiotowego zezwolenia, należy złożyć stosowny wniosek (druk wniosku dostępny na stronie internetowej: www.prazmow.pl w zakładce st. ds. ochrony ?rodowiska/wzory druków do pobrania) osobiœcie w siedzibie urzędu: Prażmów ul. Czołchańskiego 1 lub listownie, doł?czaj?c do wniosku aktualny dokument potwierdzaj?cy prawo władania gruntem. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem tel. (022) 790-42-06 wew. 25.
        Ponadto informujemy, że zezwolenie na usunięcie drzew z gruntów oznaczonych jako tereny le?ne (Ls) wydaje Nadle?nictwo Chojnów z siedzib? w MIEJSCOWOŒCI Pilawa, ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha.


mgr inż. Joanna Przygodzka
inspektor ds. ochrony ?rodowiska


I N F O R M A C J A        Gmina Prażmów informuje, iż , zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz. U. z 1996r Nr 132 poz. 622 z pó?n. zm.) zostanie przeprowadzona kontrola posesji w zakresie wykonywania obowi?zków wynikaj?cych z ww. ustawy oraz Zał?cznika do Uchwały Nr XXXVIII/309/2006 Rady Gminy Prażmów z dnia 20 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie gminy Prażmów (opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prażmów ).
        Przedmiotem kontroli będzie m.in. realizacja przez wła?cicieli nieruchomo?ci z terenu gminy Prażmów, niżej wymienionych obowi?zków: Ř posiadanie aktualnej umowy z firm? wywozow?, posiadaj?c? zezwolenie Wójta Gminy Prażmów na działalnoœć w zakresie odbioru i transportu odpadów stałych i płynnych z terenu gminy Prażmów (wykaz przedmiotowych firm dostępny jest na stronie internetowej: www.prazmow.pl w zakładce „st. ds. ochrony ?rodowiska/druki do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu Gminy Prażmów, ul. Czołchańskiego 1, Prażmów);
- okazanie dokumentów potwierdzaj?cych częstotliwoœć wywozu odpadów stałych i płynnych (np.: faktury);
- legalizacja przydomowych oczyszczalni œcieków Szczegółowe informacje, można uzyskać pod nr tel. 727-05-83 wew. 25 i 24.
        Ponadto przypomina się, iż na terenie gminy Prażmów obowi?zuje bezwzględny zakaz palenia jakichkolwiek odpadów, z wyj?tkiem suchych li?ci i gałęzi.

Przydomowe oczyszczalnie œcieków        Z uwagi na stale rosn?ce zainteresowanie tematyk? instalacji przydomowych oczyszczalni œcieków na terenie gminy Prażmów oraz w zwišzku z d?żeniem do ograniczenia niekontrolowanego zrzutu œcieków nie oczyszczonych do wód i do gleby, poniżej przedstawiamy kilka istotnych zagadnień w zakresie przedmiotowej tematyki.
        Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz. U. z 1996r Nr 132 poz.622), każdy ma obowi?zek przył?czenia własnej nieruchomo?ci do istniej?cej sieci kanalizacji zbiorczej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, konieczne jest wyposażenie nieruchomo?ci w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomow? oczyszczalnię œcieków bytowych. Należy tu nadmienić, że wła?ciciele nieruchomo?ci wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie œcieków nie sš zobligowani do przył?czenia posesji do kanalizacji zbiorczej, natomiast wła?ciciele zbiorników bezodpływowych będš zmuszeni do wykonania ww. obowi?zku.
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zarówno czę?ci północnej, jak i czę?ci południowej gminy Prażmów dopuszcza możliwoœć budowy indywidualnych urz?dzeń do oczyszczania œcieków na terenach nie objętych zasięgiem układów kanalizacyjnych ze zrzutem oczyszczonych œcieków do układu hydrograficznego, b?d? rozs?czkowaniem, jeżeli warunki gruntowo – wodne na to pozwol? oraz pod warunkiem utrzymania jako?ci œcieków zgodnej z wymogami przepisów szczególnych.
        Procedura administracyjno – prawna zwišzana z budow? przydomowej oczyszczalni œcieków, uzależniona jest od przepustowo?ci takiej instalacji.
        Wg. ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.156 poz 1118 z pó?niejszymi zmianami z 2006 r.) indywidualne przydomowe oczyszczalnie œcieków o wydajno?ci do 7,5 m3/dobę nie wymagaj? uzyskania pozwolenia na budowę, tylko zgłoszenia budowy – w przypadku mieszkańców gminy Prażmów do Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Do rozpoczęcia robót budowlanych można przyst?pić, jeżeli w terminie 30 dni od daty przyjęcia zgłoszenia, wła?ciwy organ w drodze decyzji nie wniesie sprzeciwu. Wg. Rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 283 poz. 2839) oczyszczalnie œcieków o przepustowo?ci do 5 m3/dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, sš to instalacje niewymagaj?ce pozwolenia wodnoprawnego, a tylko zgłoszenia instalacji do stosownego organu administracji samorzšdowej – w tym przypadku Wójta Gminy Prażmów (druk wniosku dostępny na stronie internetowej: www.prazmow.pl w zakładce st. ds. ochrony ?rodowiska/wzory druków do pobrania). Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przyst?pić, jeżeli organ wła?ciwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
        Niezależnie od wybranego typu przydomowej oczyszczalni œcieków, należy spełnić szereg warunków, dotycz?cych usytuowania poszczególnych czę?ci instalacji w stosunku do znajduj?cych się w pobliżu pozostałych budowli i ich elementów.
        Podstawowym warunkiem reguluj?cym możliwoœć odprowadzenia oczyszczonych œcieków do gruntu, jest wymóg zachowania 1,5 m odległo?ci pomiędzy poziomem wprowadzania œcieków, a najwyższym poziomem zwierciadła wód gruntowych. Niestety, na znacznej czę?ci terenu gminy Prażmów, wody gruntowe zalegaj? blisko powierzchni ziemi i spełnienie ww. warunku jest mało prawdopodobne (pomocne w tej sytuacji może być wykonanie tzw. kopca drenażowego). Należy przy tym pamiętać o zmienno?ci poziomu zalegania wód gruntowych w zależno?ci od pór roku oraz intensywno?ci opadów na danym terenie.

Poniżej przedstawiono kilka innych wymogów odległo?ciowych:


- odległoœć przewodu rozs?czaj?cego (drenażu) od osi studni zaopatruj?cej w wodę wykorzystywan? do spożycia przez ludzi, nie może być mniejsza niż 30 m – w przypadku jeżeli odprowadzane sš œcieki oczyszczone biologicznie w stopniu okre?lonym w przepisach dotycz?cych ochrony wód i nie mniejszej niż 70 m – w przypadku œcieków nieczyszczonych biologicznie; należy brać pod uwagę również studnie zlokalizowane na s?siednich posesjach;

- przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowi?ce częœć przydomowej oczyszczalni œcieków gospodarczo-bytowych, służ?ce do wstępnego ich oczyszczania, mogš być sytuowane w bezpo?rednim s?siedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjn? co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach; w pozostałych przypadkach minimalna odległoœć osadnika gnilnego od budynku mieszkalnego powinna wynosić 5 m;

- w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległo?ci od granicy działki s?siedniej, drogi (ulicy) lub cišgu pieszego - 2 m;

        Ponadto należy pamiętać, że œcieki odprowadzane do ziemi lub urz?dzeń wodnych musz? spełniać wymagania dotyczšce jako?ci œcieków oczyszczonych, wynikaj?ce z Rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu œcieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla ?rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984).

mgr inż. Joanna Przygodzka
inspektor ds. ochrony ?rodowiska        Wykaz jednostek (zakładów) zajmujšcych się wywozem odpadów komunalnych i nieczystoœci ciekłych na terenie gminy Prażmów w 2008r. (stan na 19.11.2008r.)* - wszystkie wymienione powyżej firmy posiadaj? aktualne pozwolenia;

Sporz?dziła:
Joanna Przygodzka
Tel. 022 727-05-83 wew. 25


Wygenerowano w sekund: 0.08
7,505,510 unikalne wizyty